میدان خراسان حسینیه امام خمینی (ره)هیئت الزهراسلام الله علیها
شبهای محرم از 30 شهریور ماه ساعت23/سخنران:عباس صراف/مرثیه سرایان:حسن حسینخانی،محسن عربخالقی